Predstavljanje projekta

Large_babe

Projektom udruge B.a.B.e. i partnera želi se osnažiti socijalno ranjive skupine te zainteresirati nezaposlene za volontiranje i povezivanje s udrugama civilnog društva. 

Udruga B.a.B.e. nositeljica je projekta „Uključivanje+uživanje=zapošljavanje“ i vodeći partner u svim aktivnostima dok su  suprovoditelji Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Vukovar te drugi partneri.   

Socijalno ranjive skupine  

- U suradnji s udrugom B.a.B.e. HZZ organizira i provodi motivacijske radionice za socijalno ranjive skupine i radionice za traženje posla, informira volontere o projektu, o mogućim volonterskim pozicijama na području Vukovarsko- srijemske županije, distribuira letke i popratne materijale, sudjeluje pri osnivanju Volonterskog centra Vukovar te pomaže u organizaciji izrade baze podataka volontera i organizatora volontiranja - pojašnjava Marina Fury, voditeljica projekta dodavši kako su osim HZZ-a partneri Centar za socijalnu skrb Vukovar i Županja koji podupiru i promoviraju projektne aktivnosti kroz upućivanje volontera na motivacijske radionice i radionice za traženje posla, njihovo povezivanje s udrugama civilnog društva koje rade s ranjivim skupinama društva, informiranje volontera o mogućim volonterskim pozicijama na području Vukovarsko- srijemske županije, te distribuciju letaka i popratnih materijala.  

Izrada baze volontera 

- Europski dom Vukovar je poveznica između volontera i udruga s Volonterskim centrom Vukovar u skladu sa svojim iskustvom. U suradnji s udrugom B.a.B.e. organizira i provodi aktivnosti u Vukovarsko- srijemskoj županiji, sudjeluje u stvaranju baze volontera i organizatora volontiranja te u provođenju edukacijskih programa. Osim već spomenutog partnerstva na projektu dijelimo i radni prostor na adresi Ljudevita Gaja 12 u Vukovaru gdje se nalazi naš ured koji je otvoren za sve potencijalne korisnike ovog projekta. Kuća ljudskih prava Zagreb osigurava i pronalazi komunikaciju s krajnjim korisnicima (volonterima i organizatorima volontiranja), osigurava mentorsku podršku organizatorima volontiranja kroz edukaciju i savjetovanje, upućuje i povezuje volontere s udrugama civilnog društva koje rade s ugroženim skupinama, povezuje volontere  i organizatore volontiranja na regionalnom i nacionalnom nivou preko Hrvatske mreže volonterskih centara, pomaže u organizaciji izrade baze podataka volontera i organizatora volontiranja te u osnivanju Volonterskog centra Vukovar - nabraja Fury pojasnivši kako je početak rada na projektu obilježen konferencijom predstavljanja istog kojoj su prisustvovali suprovoditelji projekta, udruge, predstavnici važnijih institucija u gradu Vukovaru te zainteresirani građani.  

Besplatna telefonska linija  

Konferencija je zatvorena potpisivanjem sporazuma o tehničkoj suradnji između nositelja projekta i suprovoditelja: Kuće ljudskih prava Zagreb, Europskog doma Vukovar, Centra za socijalnu skrb Vukovar, Centra za socijalnu skrb Županja i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- područni ured Vukovar.  - Tijekom prvih mjeseci trajanja projekta osmišljeni su, izrađeni te podijeljeni letci s ciljem njegova predstavljanja i informiranja šire javnosti, a također su putem radijskih reklama i gostovanja na radiju te lokalnih novina informirani stanovnici Vukovara i Vukovarsko- srijemske županije. Promocija projekta nastavljena je kroz podaktivnost sudjelovanje na sajmu „VUMI“- Informiranje mladih Vukovar.  Uveli smo besplatnu telefonsku liniju putem broja 0800 949 119 dostupna radnim danima od  8 do 16 sati. Započeli smo povezivanje i uspostavljanje komunikacije s organizacijama civilnog društva koje rade sa socijalno ranjivim skupinama kroz slanje upitnika s ciljem detektiranja potrebe za angažman volontera. Organizirali smo i održali prvu motivacijsku radionicu za socijalno ranjive skupine i prvu radionicu za traženje posla na kojima je sudjelovalo 26 potencijalnih volontera - kaže Fury dodavši kako B.a.B.e. u naredna tri mjeseca nastavljaju s promocijom projekta kroz dijeljenje letaka i radijske reklame radi informiranja i animiranja volontera, povezivanja i uspostavljanja komunikacije i suradnje s organizacijama civilnog društva koje rade sa socijalno ranjivim skupinama.  

Povezivanje

- Planiramo održavanje sastanka na kojem će sudjelovati navedene organizacije te rad na povezivanju volontera s istima. Izrada web stranice je u tijeku, a treba je osmisliti i približiti potencijalnim volonterima i svim zainteresiranima. Zatim slijedi održavanje druge motivacijske radionice za socijalno ranjive skupine i druge radionice za traženje posla - zaključila je Fury.  Ovaj se projekt provodi u sklopu Operativnog programa Razvoja ljudskih potencijala, druga verzija, Istrument predpristupne pomoći, a ugovorno tijelo je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Podrška programima organizacija civilnoga društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije.  Vrijednost projekta je 114,209 eura od čega 85 posto financira Europska unija.